Política de calidade

A Calidade nos procesos desenvolvidos en MACOMDEZA MANTENIMIENTOS, S.L. para “Servizos xerais de limpeza e mantemento en edificios, comunidades, locais comerciais e empresas”, respectivamente, forma parte importante nas decisións da Xerencia de MACOMDEZA MANTENIMIENTOS, S.L. Por tanto, existe unha Política de Calidade baseada nas seguintes directrices:
  • Promover a mellora continua das actividades e servizos no ámbito da súa relación coa Calidade, avaliándose por anticipado ás repercusións de calquera novo desenvolvemento sobre esta variable.
  • Demostrar aos nosos clientes actuais e potenciais nosa capacidade para ofrecer uno servizo sempre conforme coa calidade requirida.
  • Cumprir en todo momento as esixencias da lexislación e a normativa vixente que lle sexa de aplicación á nosa organización.
  • Fomentar a comunicación e cooperación cos traballadores e provedores para que se alcancen todos os obxectivos marcados e os clientes reciban a mellor atención e servizo pola nosa banda. Prestarase especial atención ás inquietudes dos traballadores, provedores, clientes ou demais partes interesadas.
  • Desenvolver un Sistema de Xestión da Calidade #de acordo con a norma UNE-EN-ISO 9001:2015, como un mecanismo sistemático que asegure a calidade dos procesos da organización.
  • A Política proporciona o marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos e as metas de Calidade.
Podes descargar a nosa política de calidade na seguinte ligazón.