Política de privacidade

Dende MACOMDEZA MANTENIMIENTO, S.L. entendemos que é esencial manter unha relación transparente con vostede, polo que, a continuación, presentamos a nosa Política de privacidade, para que en todo momento estea debidamente informado sobre como recollemos e tratamos con seguridade os datos que nos proporcione. .
Os seus datos serán tratados de acordo coa lexislación vixente e, especificamente, de conformidade co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais. e a libre circulación destes datos. Tamén en relación coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais.
Unha lectura atenta da nosa Política de privacidade proporcionarache a información necesaria para saber que destino lle daremos aos datos que nos proporcionas.
1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?
Se vostede ou unha persoa autorizada nos facilitou os seus datos, informarémoslle que MACOMDEZA MANTENIMIENTO, SL, con CIF: ESB02953669 é o responsable do seu tratamento. Estes datos serán tratados de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.
É posible que haxa outras persoas encargadas dos tratamentos que levamos a cabo, nese caso sempre informaremos a quen é o responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.
Desde MACOMDEZA MANTENIMIENTO, SL comprometémonos a cumprir a obriga de segredo dos datos persoais e o seu deber de gardalos. Para iso, adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado segundo o disposto no Regulamento.
2. ONDE INFORMAMOS?
Dende MACOMDEZA MANTENIMIENTO, S.L. informámoslle a través da páxina web www.macomdeza.gal na sección correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.
3. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?
Os datos persoais que procesamos son:

 • Aqueles que vostede decida proporcionarnos voluntariamente.
 • Os datos derivados das comunicacións que mantén connosco.
 • A información correspondente á súa propia navegación no caso dos servizos en liña (enderezo IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (pode ver a nosa Política de cookies na web).
 • A información que está dispoñible en fontes accesibles ao público, ás que podemos acceder lexitimamente.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que mantén con nós, incluída a súa imaxe, informándolle sempre neste caso da posibilidade de capturar a súa imaxe.
 • Os que terceiros nos proporcionan sobre vostede, existe unha base lexítima para iso ou ter obtido o seu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que nos facilite, previa autorización do terceiro en cuestión.
4. COMO TRATAMOS OS DATOS?
En MACOMDEZA MANTENIMIENTO, SL sempre tratamos os teus datos persoais cumprindo estritamente a lexislación vixente. Ademais, informámoslle que temos as medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo así que só accederán as persoas que teñan autorización, que as manteremos intactas, evitando calquera perda intencionada ou accidental e reforzamos os sistemas e servizos de procesamento de datos.
As operacións, procedementos e procedementos técnicos que levamos a cabo de xeito automatizado ou non e que permiten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos persoais, considéranse o tratamento de datos persoais.
5. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?
A base para a lexitimidade do tratamento de datos persoais será a resultante da relación contractual ou precontractual, a relación laboral ou calquera outra que sexa necesaria para o tratamento de datos, como o consentimento expreso.
6. COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?
De conformidade co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico e na Directiva 2002/58 / CE, informámoslle que pode recibir comunicacións e información de carácter comercial a través deste sistema de comunicación electrónica ( correos electrónicos, mensaxes de resposta automática de formularios e outros sistemas de comunicación) cando nos deu o seu consentimento ou no caso de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos similares aos proporcionados previamente polo responsable do tratamento dos seus datos.
No caso de que non desexe recibir comunicacións e información destas características, pódenos notificar por este mesmo medio indicando no asunto “BAIXAS COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan eliminados da nosa base de datos. A súa solicitude activarase nun prazo de 1 mes desde a súa presentación. No caso de que non recibamos unha resposta expresa por vostede, entenderemos que acepta e autoriza á nosa entidade a seguir realizando as mencionadas comunicacións.
No caso de recibir estas comunicacións por estes medios, informámoslle que as mensaxes están dirixidas exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é o destinatario previsto, notificámoslle que a lexislación vixente prohibe o uso, divulgación e / ou copia non autorizados.
7. CANTO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?
Os datos persoais relativos a persoas físicas que MACOMDEZA MANTENIMIENTO, SL recolle por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en todo caso os prazos legais de conservación. Ao final deste período, os datos persoais eliminaranse de todos os sistemas MACOMDEZA MANTENIMIENTO, SL.
8. COMUNICARANSE OS SEUS DATOS A TERCEIROS?
Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, excepto os xa informados, que non sexan consecuencia dunha obriga legal. Se a petición da Administración pública ou das institucións autónomas no ámbito das funcións que a lei lles atribúe expresamente, solicítanse os seus datos, estes serán transmitidos.
Se hai unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fóra dos casos previamente previstos, informaráselle previamente para que, se é o caso, nos dea o seu consentimento.
Pero para organizarnos correctamente, ter boas operacións e procedementos que garantan unha boa xestión, dende MACOMDEZA MANTENIMIENTO, SL pode ser necesario ter que contratar os servizos de asesores, profesionais ou outras empresas de servizos para procesar os datos segundo as nosas instrucións.
Este tratamento en nome de terceiros regúlase nun contrato por escrito ou de calquera outra forma admitida legalmente e que permite demostrar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o responsable do tratamento tratará os datos segundo o noso instrucións e non as aplicará ou Utilizarase para un propósito distinto ao indicado no devandito contrato, nin as comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.
9. CALES SON OS SEUS DEREITOS?
A normativa de protección de datos outórgalle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revocar calquera consentimento dado anteriormente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos se están procesando e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos inexactos ou falsos.
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que se están procesando.
 • Dereito a la limitación do tratamento nos casos que considere non necesarios.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento de datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.
Se desexa máis información sobre o tratamento dos seus datos, rectifique os que son inexactos, opóñense e / ou limiten calquera tratamento que considere que non é necesario ou solicite a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode escribir a MACOMDEZA MANTENIMIENTO, SL en C / Corredoira Nº 23 baixo ,, 36500 – Lalín (Pontevedra) ou por correo electrónico a macomdeza@gmail.com.

 • A devandita comunicación debe reflectir a seguinte información: nome e apelidos do usuario, a solicitude de solicitude, o enderezo e os datos xustificativos.
 • O exercicio dos dereitos debe ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poden ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do representante autorizado. Neste caso deberá achegarse a documentación que acredite esta representación do interesado.

Así mesmo, queremos comunicarlle que pode retirar o consentimento prestado sen afectar á legalidade do tratamento xa realizado, enviando a súa solicitude ao mesmo enderezo indicado no parágrafo anterior. Neste caso, deberá acompañar a súa solicitude, unha copia do seu DNI ou documento que acredite a súa identidade.
Lembrarlle tamén que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), se considera vulnerados os seus dereitos Protección de datos C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099 – Correo electrónico: citizen@agpd.es

10. CAL É A FINALIDADE E A BASE DA LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS E CANTO TEMPO SERÁN MANTENIDOS?
A continuación detallamos as finalidades do tratamento de datos realizado por algúns ou todos os xestores de tratamento mencionados anteriormente.
ACTIVIDAD DE TRATAMENTO FINALIDADE DO TRATAMENTO BASE DE LEXITIMACIÓN PERÍODO DE CONSERVACIÓN
Xestión laboral Xestión de persoal para formalizar un contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas Relación contractual 5 anos desde a finalización do contrato
Xestión tributaria e contable Tratamento necesario para o cumprimento das obrigas tributarias e contables Relación contractual
Obrigación legal para o responsable
Intereses lexítimos predominantes do responsable ou de terceiros
5 anos desde a finalización do contrato
O tempo necesario para responder ás obrigacións legais
Xestión de contactos Tratamento de datos para poder manter comunicacións cos interesados Relación contractual
Intereses lexítimos predominantes do responsable ou de terceiros Consentimento expreso do interesado
5 anos desde a finalización do contrato
Ata a cancelación e / ou oposición do propietario
Ata a pertinente perda de uso
Prevención de riscos laborais Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde Relación contractual
Obriga legal do responsable
Ata o final da relación contractual
O prazo legalmente establecido pola normativa específica
Xestión multimedia Tratamento de imaxes e / ou vídeos para a súa difusión nos medios e redes sociais e a promoción de actividades Consentimento expreso do interesado Ata a cancelación e / ou oposición do propietario
Ata a pertinente perda de uso
Xestión de clientes Tratamento dos datos necesarios para manter a relación comercial / contractual cos clientes, facturación, servizo posvenda, envío de promocións e publicidade e fidelización. Relación contractual
Relación comercial
5 anos desde a finalización do contrato
O prazo legalmente establecido pola normativa específica